نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
 1. Top | #1
  StarStarStarStarStarStarStar
  تاریخ عضویت
  May 2013
  شماره عضویت
  5658
  عنوان کاربر
  عضو انجمن
  میانگین پست در روز
  0.00
  نوشته ها
  5
  موضوع ها
  3
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  وب سایت کاربر
  کلیک کنید
  میزان امتیاز
  0

  درخواست ویرایش کد news show gk4

  سلام. من این نسخه رو روی جوملا 1.5 استفاده میکنم
  الان میخواستم توی قسمت لینک ها تارخ هم در امتداد لینک ظاهر شه.یا بصورت title در صورت نگه داشتن موس روی لینک ظاهر بشه .مثل عکس های زیر:


  برای این کار نیاز هیست که کد ها درستکاری بشه.
  اون فایل هم layout.parts.php هست.
  کد PHP:
  <?php// no direct accessdefined('_JEXEC') or die('Restricted access');
  class NSP_GK4_Layout_Parts {    // header generator    function header($config, $news_id, $news_cid, $news_sid, $news_title) {        if($config['news_content_header_pos'] != 'disabled') {            $class = ' t'.$config['news_content_header_pos'].' f'.$config['news_content_header_float'];            $title = NSP_GK4_Utils::cutText($news_title, $config['title_limit'], $config['title_limit_type'], '&hellip;');            $link = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id, $news_cid, $news_sid));            //            if($config['news_header_link'] == 1)                return '<h4 class="nsp_header'.$class.'"><a href="'.$link.'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</a></h4>';                else                return '<h4 class="nsp_header'.$class.'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</h4>';        } else            return '';            }    // article text generator    function text($config, $news_id, $news_cid, $news_sid, $news_text, $news_readmore)    {        if($config['news_content_text_pos'] != 'disabled') {            if($config['clean_xhtml'] == 1) $news_text = strip_tags($news_text);            $news_text = NSP_GK4_Utils::cutText($news_text, $config['news_limit'], $config['news_limit_type'], $config['more_text_value']);            $link = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id, $news_cid, $news_sid));            //            $news_text = ($config['news_text_link'] == 1) ? '<a href="'.$link.'">'.$news_text.'</a>' : $news_text;             $class = ' t'.$config['news_content_text_pos'].' f'.$config['news_content_text_float'];            //            if($config['news_content_readmore_pos'] == 'after')                 return '<p class="nsp_text'.$class.'">'.$news_text.' '.$news_readmore.'</p>';            else                return '<p class="nsp_text'.$class.'">'.$news_text.'</p>';        }    }    // article image generator    function image($config, $uri, $news_id, $news_iid, $news_cid, $news_sid, $news_text, $news_title){                $IMG_SOURCE = '';        $IMG_LINK = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id, $news_cid, $news_sid));            $IMG_REL = '';        if(preg_match('/\<img.*src=.*?\>/',$news_text)){            $imgStartPos = JString::strpos($news_text, 'src="');            if($imgStartPos)  $imgEndPos = JString::strpos($news_text, '"', $imgStartPos + 5);                if($imgStartPos > 0) $IMG_SOURCE = JString::substr($news_text, ($imgStartPos + 5), ($imgEndPos - ($imgStartPos + 5)));            $match_res = array();            if(preg_match('/\<img.*class="(.*?)".*?\>/',$news_text, $match_res)) {                $IMG_REL = $match_res[1];            }        }        //        if($config['create_thumbs'] == 1 && $IMG_SOURCE != ''){            // try to override standard image            if(strpos($IMG_SOURCE,'http://') == FALSE) {                if(NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail($IMG_SOURCE, $config, false, false, $IMG_REL) !== FALSE) {                    $uri = &JURI::getInstance();                    $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/'.NSP_GK4_Thumbs::translateName($IMG_SOURCE,$config['module_id']);                } elseif($config['create_thumbs'] == 1) {                    jimport('joomla.filesystem.file');                    if(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                        $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                                }                } else                    $IMG_SOURCE = '';            }            } elseif($config['create_thumbs'] == 1) {            jimport('joomla.filesystem.file');                        if(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                        }        }        //        if($IMG_SOURCE != '' && $config['news_content_image_pos'] != 'disabled') {            $class = ' t'.$config['news_content_image_pos'].' f'.$config['news_content_image_float'];             $size = '';            //            if($config['img_width'] != 0 && !$config['img_keep_aspect_ratio']) $size .= 'width:'.$config['img_width'].'px;';            if($config['img_height'] != 0 && !$config['img_keep_aspect_ratio']) $size .= 'height:'.$config['img_height'].'px;';            if($config['img_margin'] != '') $size .= 'margin:'.$config['img_margin'].';';            //            if($config['news_image_link'] == 1) {                return ($config['news_content_image_pos'] == 'center') ? '<div class="center"><a href="'.$IMG_LINK.'"  title="'.$news_title.'" class="'.$class.'"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" title="'.$news_title.'" style="'.$size.'"  /></a></div>' : '<a href="'.$IMG_LINK.'" class="'.$class.'" title="'.$news_title.'"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" title="'.$news_title.'" style="'.$size.'"  /></a>';            } else {                return ($config['news_content_image_pos'] == 'center') ? '<div class="center"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" '.$size.' title="'.$news_title.'" /></div>' : '<img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" title="'.$news_title.'" style="'.$size.'" />';            }        } else            return '';    }    // ReadMore button generator    function readMore($config, $news_id, $news_cid, $news_sid) {        //        if($config['news_content_readmore_pos'] != 'disabled') {            $class = ' f'.$config['news_content_readmore_pos'];            //            if($config['news_content_readmore_pos'] == 'after') {                return '<a class="nsp_readmore inline" href="'.JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id, $news_cid, $news_sid)).'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            } else {                return '<a class="readon readon_class '.$class.'" href="'.JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id, $news_cid, $news_sid)).'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            }        } else            return '';    }    // article information generator    function info($config, $news_catname, $news_cid, $news_sid, $news_author, $news_author_email, $news_date, $news_hits, $news_id, $rating_count, $rating_sum, $num = 1) {        // %AUTHOR %COMMENTS %DATE %HITS %CATEGORY        $news_info = '';        //        if($num == 1){            if($config['news_content_info_pos'] != 'disabled') {                $class = ' t'.$config['news_content_info_pos'].' f'.$config['news_content_info_float'];                }        }else{            if($config['news_content_info2_pos'] != 'disabled') {                $class = ' t'.$config['news_content_info2_pos'].' f'.$config['news_content_info2_float'];            }                    }        //        if(($config['news_content_info_pos'] != 'disabled' && $num == 1) || ($config['news_content_info2_pos'] != 'disabled' && $num == 2)) {            $news_info = '<p class="nsp_info '.$class.'">'.$config['info'.(($num == 2) ? '2' : '').'_format'].'</p>';            //            $info_category = ($config['category_link'] == 1) ? '<a href="'.JRoute::_(ContentHelperRoute::getCategoryRoute($news_cid, $news_sid)).'" >'.$news_catname.'</a>' : $news_catname;            $info_author = ($config['user_avatar'] == 1) ? '<span><img src="'. NSP_GK4_Utils::avatarURL($news_author_email, $config['avatar_size']).'" alt="'.$news_author.' - avatar" class="nsp_avatar" width="'.$config['avatar_size'].'" height="'.$config['avatar_size'].'" /> '.$news_author.'</span>' : $news_author;            $info_date = JHTML::_('date', $news_date, $config['date_format']);                        $info_hits = JText::_('NHITS').$news_hits;            // JComments support            $jcomments_count = '';                $jcomments_main_class = JPATH_SITE . '/components/com_jcomments/jcomments.php';            $jcomments_content_class = JPATH_SITE . '/components/com_jcomments/helpers/content.php';            if (file_exists($jcomments_main_class) && file_exists($jcomments_content_class)) {                require_once($jcomments_main_class);                require_once($jcomments_content_class);                $finded_numbers = explode(':', $news_cid);                if (JCommentsContentPluginHelper::checkCategory($finded_numbers[0])) {                    $jcomments_count = JComments::getCommentsCount($news_id, 'com_content');                }                }            // end of JComments support block            $info_comments = '';            if($jcomments_count !== '') {                if($config['no_comments_text'] && $jcomments_count == 0){                    $info_comments = '<a class="nsp_comments" href="'.JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id,$news_cid, $news_sid)).'#comments">'.JText::_('NO_COMMENTS').'</a>';                } else {                    $info_comments = '<a class="nsp_comments" href="'.JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id,$news_cid, $news_sid)).'#comments">'.JText::_('COMMENTS').'('.$jcomments_count.')</a>';                }            }            //            $info_rate = ($rating_count > 0) ? '<span class="nsp_rate">' . JText::_('NSP_RATE') .' '. number_format($rating_sum / $rating_count, 2) . '</span>': '';            //             $news_info = str_replace('%AUTHOR', $info_author, $news_info);            $news_info = str_replace('%COMMENTS', $info_comments, $news_info);            $news_info = str_replace('%DATE', $info_date, $news_info);            $news_info = str_replace('%HITS', $info_hits, $news_info);            $news_info = str_replace('%CATEGORY', $info_category, $news_info);            $news_info = str_replace('%RATE', $info_rate, $news_info);        }        //        return $news_info;            }    // rest link list generator        function lists($config, $news_id, $news_cid, $news_sid, $news_title, $news_text, $odd, $num) {        if($config['news_short_pages'] > 0) {            $text = '';            if($config['show_list_description']) {                $text = NSP_GK4_Utils::cutText(strip_tags(preg_replace("/\{.+?\}/", "", $news_text)), $config['list_text_limit'], $config['list_text_limit_type'], '&hellip;');            }                        if(JString::strlen($text) > 0) $text = '<p>'.$text.'</p>';            $title = $news_title;            $title = NSP_GK4_Utils::cutText($title, $config['list_title_limit'], $config['list_title_limit_type'], '&hellip;');            if(JString::strlen($title) > 0) $title = '<h4><a href="'.JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id, $news_cid, $news_sid)).'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</a></h4>';            // creating rest news list            return '<li class="'.(($odd == 1) ? 'odd' : 'even').(($num >= $config['links_amount'] * $config['links_columns_amount']) ? ' unvisible' : '').'">'.$title.$text.'</li>';            }    }        /** K2 elements **/        // header generator    function header_k2($config, $news_id, $news_alias, $news_cat_id, $news_cat_alias, $news_title) {        //        require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');        //        if($config['news_content_header_pos'] != 'disabled') {            $class = ' t'.$config['news_content_header_pos'].' f'.$config['news_content_header_float'];            $title = NSP_GK4_Utils::cutText($news_title, $config['title_limit'], $config['title_limit_type'], '&hellip;');            $link = urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($news_id.':'.urlencode($news_alias), $news_cat_id.':'.urlencode($news_cat_alias))));            //            if($config['news_header_link'] == 1)                return '<h4 class="nsp_header'.$class.'"><a href="'.$link.'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</a></h4>';                else                return '<h4 class="nsp_header'.$class.'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</h4>';        } else            return '';            }    // article text generator    function text_k2($config, $news_id, $news_alias, $news_cat_id, $news_cat_alias, $news_text, $news_readmore) {        if($config['news_content_text_pos'] != 'disabled') {            if($config['clean_xhtml'] == 1) $news_text = strip_tags($news_text);            $news_text = NSP_GK4_Utils::cutText($news_text, $config['news_limit'], $config['news_limit_type'], $config['more_text_value']);            $link = urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($news_id.':'.urlencode($news_alias), $news_cat_id.':'.urlencode($news_cat_alias))));            //            $news_text = ($config['news_text_link'] == 1) ? '<a href="'.$link.'">'.$news_text.'</a>' : $news_text;             $class = ' t'.$config['news_content_text_pos'].' f'.$config['news_content_text_float'];            //            if($config['news_content_readmore_pos'] == 'after')                 return '<p class="nsp_text'.$class.'">'.$news_text.' '.$news_readmore.'</p>';            else                return '<p class="nsp_text'.$class.'">'.$news_text.'</p>';        }    }    // article image generator    function image_k2($config, $uri, $news_id, $news_alias, $news_cat_id, $news_cat_alias, $news_text, $news_title) {        //        require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');                $item_image_exists = false;        $img_src = '';                if(JFile::exists(JPATH_SITE.DS.'media'.DS.'k2'.DS.'items'.DS.'cache'.DS.md5("Image".$news_id).'_L.jpg')){              $img_src = JURI::root().'media/k2/items/cache/'.md5("Image".$news_id).'_L.jpg';            $item_image_exists = true;        }elseif(JFile::exists(JPATH_SITE.DS.'media'.DS.'k2'.DS.'items'.DS.'cache'.DS.md5("Image".$news_id).'_S.jpg')){              $img_src = JURI::root().'media/k2/items/cache/'.md5("Image".$news_id).'_S.jpg';            $item_image_exists = true;        }        //        $IMG_SOURCE = '';        $IMG_LINK = urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($news_id.':'.urlencode($news_alias), $news_cat_id.':'.urlencode($news_cat_alias))));        $IMG_REL = '';        //        if(preg_match('/\<img.*src=.*?\>/',$news_text)){            $imgStartPos = JString::strpos($news_text, 'src="');            if($imgStartPos)  $imgEndPos = JString::strpos($news_text, '"', $imgStartPos + 5);                if($imgStartPos > 0) $IMG_SOURCE = JString::substr($news_text, ($imgStartPos + 5), ($imgEndPos - ($imgStartPos + 5)));            $match_res = array();            if(preg_match('/\<img.*class="(.*?)".*?\>/',$news_text, $match_res)) {                $IMG_REL = $match_res[1];            }        }        //        if($config['create_thumbs'] == 1 && $config['k2_thumbs'] == 1 && $item_image_exists == true){            // try to override standard image            if(NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail($img_src, $config, true, false, $IMG_REL) !== FALSE) {                $uri = &JURI::getInstance();                $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/'.NSP_GK4_Thumbs::translateName($img_src,$config['module_id'], true);            } elseif($config['create_thumbs'] == 1) {                jimport('joomla.filesystem.file');                if(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                    $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                            }            } else                $IMG_SOURCE = '';            } elseif($config['create_thumbs'] == 1 && $IMG_SOURCE != ''){            // try to override standard image            if(strpos($IMG_SOURCE,'http://') == FALSE) {                if(NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail($IMG_SOURCE, $config) !== FALSE) {                    $uri = &JURI::getInstance();                    $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/'.NSP_GK4_Thumbs::translateName($IMG_SOURCE,$config['module_id']);                } elseif ($item_image_exists == true) {                     if(NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail($img_src, $config, true) !== FALSE) {                        $uri = &JURI::getInstance();                        $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/'.NSP_GK4_Thumbs::translateName($img_src,$config['module_id'], true);                    } else {                        jimport('joomla.filesystem.file');                        if(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                            $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                            } else {                            $IMG_SOURCE = '';                        }                    }                } else {                    jimport('joomla.filesystem.file');                    if(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                        $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                            } else {                        $IMG_SOURCE = '';                    }                }            }            } elseif($config['create_thumbs'] == 1) {            jimport('joomla.filesystem.file');            if($item_image_exists == true){                if(NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail($img_src, $config, true) !== FALSE) {                    $uri = &JURI::getInstance();                    $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/'.NSP_GK4_Thumbs::translateName($img_src,$config['module_id'], true);                } else {                    jimport('joomla.filesystem.file');                    if(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                        $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                            } else {                        $IMG_SOURCE = '';                    }                }            }            elseif(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                $IMG_SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                        }        }        //        if($IMG_SOURCE != '' && $config['news_content_image_pos'] != 'disabled') {            $class = ' t'.$config['news_content_image_pos'].' f'.$config['news_content_image_float'];            $size = '';            //            if($config['img_width'] != 0 && !$config['img_keep_aspect_ratio']) $size .= 'width:'.$config['img_width'].'px;';            if($config['img_height'] != 0 && !$config['img_keep_aspect_ratio']) $size .= 'height:'.$config['img_height'].'px;';            if($config['img_margin'] != '') $size .= 'margin:'.$config['img_margin'].';';            //            if($config['news_image_link'] == 1) {                return ($config['news_content_image_pos'] == 'center') ? '<div class="center"><a href="'.$IMG_LINK.'" title="'.$news_title.'" class="'.$class.'"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" style="'.$size.'" title="'.$news_title.'" /></a></div>' : '<a href="'.$IMG_LINK.'" class="'.$class.'" title="'.$news_title.'"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" style="'.$size.'"  title="'.$news_title.'" /></a>';            } else {                return ($config['news_content_image_pos'] == 'center') ? '<div class="center"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" '.$size.' title="'.$news_title.'" /></div>' : '<img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$IMG_SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" title="'.$news_title.'" style="'.$size.'" />';            }        } else            return '';    }    // ReadMore button generator    function readMore_k2($config, $news_id, $news_alias, $news_cat_id, $news_cat_alias) {        //        require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');        //        if($config['news_content_readmore_pos'] != 'disabled') {            $class = ' f'.$config['news_content_readmore_pos'];            $link = urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($news_id.':'.urlencode($news_alias), $news_cat_id.':'.urlencode($news_cat_alias))));            //            if($config['news_content_readmore_pos'] != 'after') {                return '<a class="readon readon_class '.$class.'" href="'.$link.'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            } else {                return '<a class="nsp_readmore inline" href="'.$link.'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            }                        if($config['news_content_readmore_pos'] == 'after') {                return '<a class="nsp_readmore inline" href="'.$link.'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            } else {                return '<a class="readon readon_class '.$class.'" href="'.$link.'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            }                    } else            return '';    }    // article information generator    function info_k2($config, $news_catname, $news_cid, $news_cat_alias, $news_author, $news_author_id, $news_author_email, $news_date, $news_hits, $news_id, $news_alias, $comments, $rating_count, $rating_sum, $num = 1) {        //        require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');        require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'utilities.php');        // %AUTHOR %COMMENTS %DATE %HITS %CATEGORY %RATE        $news_info = '';        //        if($num == 1){            if($config['news_content_info_pos'] != 'disabled') {                $class = ' t'.$config['news_content_info_pos'].' f'.$config['news_content_info_float'];                }        }else{            if($config['news_content_info2_pos'] != 'disabled') {                $class = ' t'.$config['news_content_info2_pos'].' f'.$config['news_content_info2_float'];                }                }        //        if(($config['news_content_info_pos'] != 'disabled' && $num == 1) || ($config['news_content_info2_pos'] != 'disabled' && $num == 2)) {            $news_info = '<p class="nsp_info '.$class.'">'.$config['info'.(($num == 2) ? '2' : '').'_format'].'</p>';            //            $info_category = ($config['category_link'] == 1) ? '<a href="'.urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getCategoryRoute($news_cid.':'.urlencode($news_cat_alias)))).'" >'.$news_catname.'</a>' : $news_catname;            $info_author = ($config['user_avatar'] == 1) ? '<span><img src="'.K2HelperUtilities::getAvatar($news_author_id, $news_author_email, $config['avatar_size']).'" alt="'.$news_author.' - avatar" class="nsp_avatar" width="'.$config['avatar_size'].'" height="'.$config['avatar_size'].'" /> '.$news_author.'</span>' : $news_author;                            $info_date = JHTML::_('date', $news_date, $config['date_format']);                        $info_hits = JText::_('NHITS').$news_hits;            //            if($config['no_comments_text'] && (!isset($comments['art'.$news_id]) || $comments['art'.$news_id] == 0)){                $comments_amount = JText::_('NO_COMMENTS');            } else {                $comments_amount = JText::_('COMMENTS').' ('.(isset($comments['art'.$news_id]) ? $comments['art'.$news_id] : '0' ) . ')';            }            $info_comments = '<a class="nsp_comments" href="'.urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($news_id.':'.urlencode($news_alias), $news_cid.':'.urlencode($news_cat_alias)))).'#itemCommentsAnchor">'.$comments_amount.'</a>';            //            $info_rate = ($rating_count > 0) ? '<span class="nsp_rate">' . JText::_('NSP_RATE') .' '. number_format($rating_sum / $rating_count, 2) . '</span>': '';            //             $news_info = str_replace('%AUTHOR', $info_author, $news_info);            $news_info = str_replace('%COMMENTS', $info_comments, $news_info);            $news_info = str_replace('%DATE', $info_date, $news_info);            $news_info = str_replace('%HITS', $info_hits, $news_info);            $news_info = str_replace('%CATEGORY', $info_category, $news_info);            $news_info = str_replace('%RATE', $info_rate, $news_info);        }        //        return $news_info;            }    // K2Store block generator
      
  function store_k2($config$news_id$plugins$k2store_params) {
          
  //
          
  if($config['k2store_support'] == && ($config['k2store_show_cart'] == || $config['k2store_add_to_cart'] == || $config['k2store_price'] == 1)) {
              
  $formName 'adminForm_'.$news_id
              
  $action JRoute::_('index.php?option=com_k2store&view=mycart&Itemid='.$k2store_params->get('itemid'));
              if(
  strpos($plugins'k2storeitem_price') !== false) {
                  if(
  preg_match('/k2storeitem_price=(.+)/'$plugins$item_price)) {
                      
  $uri JURI::getInstance();
                      
  $k2store_currency $k2store_currency_after $k2store_currency_before '';
                      
  $onclick "k2storeAddToCart( '".$action."', 'addtocart', document.".$formName.", true, '".JText::_'Processing' )."' );"
                      if(
  $k2store_params !== 0) {
                          
  $k2store_currency '<span>' $k2store_params->get('currency') . '</span>'
                          if(
  $config['k2store_currency_place'] == 'after') {
                              
  $k2store_currency_after $k2store_currency;
                              
  $k2store_currency_before '';
                          } else {
                              
  $k2store_currency_after '';
                              
  $k2store_currency_before $k2store_currency;
                          }
                      }
                      
                      
  $code '<div class="nsp_k2store"><form id="'.$formName.'" name="'.$formName.'" action="'.$action.'" method="post" class="adminform" enctype="multipart/form-data" >';
                      
                      
  $code .= '<input type="hidden" name="product_id" value="'.$news_id.'"/>'
                      
  $code .= '<input type="hidden" id="task" name="task" value="" />';
                      
  $code .= JHTML::_'form.token' );
                      
  $code .= '<input type="hidden" name="return" value="'.base64_encodeJUri::getInstance()->toString() ).'" />';
                      
                      
                      
                      if(
  $config['k2store_price'] == ) {
                          
  $text_item_price = ($config['k2store_price_text'] == 1) ? '<strong>' JText::_('NSP_K2STORE_ITEM_PRICE') . '</strong>' '';
                          
  $code .= '<span class="nsp_k2store_price">' $text_item_price $k2store_currency_before $item_price[1] . $k2store_currency_after '</span>';
                         
                      }
                      
                      if(
  $config['k2store_add_to_cart'] == ) {
                          
  $code .= '<input onclick="'.$onclick.'" value="'.JText::_('NSP_K2STORE_ADD').'" type="button" class="addcart button" /></form>';
                      }
                      
                      if(
  $config['k2store_show_cart'] == ) {
                          
  $code .= '<input type="button" onclick="window.location = \''$uri->root() .'index.php?option=com_k2store&amp;view=mycart\'" value="'JText::_('NSP_K2STORE_SHOW') .'" />';
                      }
                      
                      
  $code .= '</form></div>';
                      
                      return 
  $code;
                  } else {
                      return 
  '';
                  }
              } else {
                  return 
  '';
              }
          } else {
              return 
  '';
          }
      }    
  // rest link list generator        function lists_k2($config, $news_id, $news_alias, $news_cid, $news_cat_alias, $news_title, $news_text, $odd, $num) {        //         require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');        //        if($config['news_short_pages'] > 0) {            $text = '';            if($config['show_list_description']) {                $text = NSP_GK4_Utils::cutText(strip_tags(preg_replace("/\{.+?\}/", "", $news_text)), $config['list_text_limit'], $config['list_text_limit_type'], '&hellip;');            }            if(JString::strlen($text) > 0) $text = '<p>'.$text.'</p>';            $title = $news_title;            $title = NSP_GK4_Utils::cutText($title, $config['list_title_limit'], $config['list_title_limit_type'], '&hellip;');            if(JString::strlen($title) > 0) $title = '<h4><a href="'.urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($news_id.':'.urlencode($news_alias), $news_cid.':'.urlencode($news_cat_alias)))).'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</a></h4>';            // creating rest news list            return '<li class="'.(($odd == 1) ? 'odd' : 'even').(($num >= $config['links_amount'] * $config['links_columns_amount']) ? ' unvisible' : '').'">'.$title.$text.'</li>';            }    }            /** VM elements **/        // header generator    function header_vm($config, $news_id, $news_cid, $news_title) {        if($config['news_content_header_pos'] != 'disabled') {            $class = ' t'.$config['news_content_header_pos'].' f'.$config['news_content_header_float'];            $title = NSP_GK4_Utils::cutText($news_title, $config['title_limit'], $config['title_limit_type'], '&hellip;');            $link = 'index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id='.$news_id.'&category_id='.$news_cid.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'];            //            if($config['news_header_link'] == 1)                return '<h4 class="nsp_header'.$class.'"><a href="'.$link.'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</a></h4>';                else                return '<h4 class="nsp_header'.$class.'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</h4>';        } else            return '';            }    // article text generator    function text_vm($config, $news_id, $news_cid, $news_text, $news_readmore)    {        if($config['news_content_text_pos'] != 'disabled') {            if($config['clean_xhtml'] == 1) $news_text = strip_tags($news_text);            $news_text = NSP_GK4_Utils::cutText($news_text, $config['news_limit'], $config['news_limit_type'], $config['more_text_value']);            $link = 'index.php?page=shop.product_details&amp;category_id='.$news_cid.'&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id='.$news_id.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'];            //            $news_text = ($config['news_text_link'] == 1) ? '<a href="'.$link.'">'.$news_text.'</a>' : $news_text;             $class = ' t'.$config['news_content_text_pos'].' f'.$config['news_content_text_float'];            //            if($config['news_content_readmore_pos'] == 'after')                 return '<p class="nsp_text'.$class.'">'.$news_text.' '.$news_readmore.'</p>';            else                return '<p class="nsp_text'.$class.'">'.$news_text.'</p>';        }    }    // article image generator    function image_vm($config, $news_id, $news_cid, $news_image, $news_title){                $SOURCE = 'components/com_virtuemart/shop_image/product/' . $news_image;        $img_url = 'index.php?page=shop.product_details&amp;category_id='.$news_cid.'&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id='.$news_id.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'];        //        if($config['create_thumbs'] == 1 && $SOURCE != ''){            // try to override standard image            if(NSP_GK4_Thumbs::createThumbnail($SOURCE, $config, false, true) !== FALSE) {                $uri = JURI::getInstance();                $SOURCE = $uri->root() . 'modules/mod_news_pro_gk4/cache/'.NSP_GK4_Thumbs::translateName($SOURCE,$config['module_id'], false, true);            } elseif($config['create_thumbs'] == 1) {                jimport('joomla.filesystem.file');                if(is_file(JPATH_ROOT.DS.'modules'.DS.'mod_news_pro_gk4'.DS.'cache'.DS.'default'.DS.'default'.$config['module_id'].'.png')) {                    $SOURCE = $uri->root().'modules/mod_news_pro_gk4/cache/default/default'.$config['module_id'].'.png';                            }            } else                $SOURCE = '';            }        //        if($SOURCE != '' && $config['news_content_image_pos'] != 'disabled') {            $class = ' t'.$config['news_content_image_pos'].' f'.$config['news_content_image_float'];             $size = '';            //            if($config['img_width'] != 0 && !$config['img_keep_aspect_ratio']) $size .= 'width:'.$config['img_width'].'px;';            if($config['img_height'] != 0 && !$config['img_keep_aspect_ratio']) $size .= 'height:'.$config['img_height'].'px;';            if($config['img_margin'] != '') $size .= 'margin:'.$config['img_margin'].';';            //            if($config['news_image_link'] == 1) {                return ($config['news_content_image_pos'] == 'center') ? '<div class="center"><a href="'.$img_url.'" title="'.$news_title.'" class="'.$class.'"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$SOURCE.'" title="'.$news_title.'" alt="'.$news_title.'" style="'.$size.'"  /></a></div>' : '<a href="'.$img_url.'" class="'.$class.'" title="'.$news_title.'"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$SOURCE.'" title="'.$news_title.'" alt="'.$news_title.'" style="'.$size.'"  /></a>';            } else {                return ($config['news_content_image_pos'] == 'center') ? '<div class="center"><img class="nsp_image'.$class.'" src="'.$SOURCE.'" title="'.$news_title.'" alt="'.$news_title.'" '.$size.' /></div>' : '<img class="nsp_image'.$class.'" title="'.$news_title.'" src="'.$SOURCE.'" alt="'.$news_title.'" style="'.$size.'" />';            }        } else            return '';    }    // ReadMore button generator    function readMore_vm($config, $news_id, $news_cid) {        //        if($config['news_content_readmore_pos'] != 'disabled') {            $class = ' f'.$config['news_content_readmore_pos'];            //            if($config['news_content_readmore_pos'] == 'after') {                return '<a class="nsp_readmore inline" href="index.php?page=shop.product_details&amp;category_id='.$news_cid.'&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id='.$news_id.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'].'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            } else {                return '<a class="readon readon_class '.$class.'" href="index.php?page=shop.product_details&amp;category_id='.$news_cid.'&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id='.$news_id.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'].'">'.JText::_('NSP_READMORE').'</a>';            }        } else            return '';    }    // article information generator    function info_vm($config, $news_id, $news_catname, $news_cid, $news_manufacturer, $news_date, $comments, $num = 1) {        //        $news_info = '';        //        if($num == 1){            if($config['news_content_info_pos'] != 'disabled') {                $class = ' t'.$config['news_content_info_pos'].' f'.$config['news_content_info_float'];                }        }else{            if($config['news_content_info2_pos'] != 'disabled') {                $class = ' t'.$config['news_content_info2_pos'].' f'.$config['news_content_info2_float'];            }                    }        //        if(($config['news_content_info_pos'] != 'disabled' && $num == 1) || ($config['news_content_info2_pos'] != 'disabled' && $num == 2)) {                  $info_category = ($config['category_link'] == 1) ? '<a href="index.php?page=shop.browse&amp;category_id='.$news_cid.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'].'" >'.$news_catname.'</a>' : $news_catname;            $info_date = JHTML::_('date', $news_date, $config['date_format']);                                    if($config['no_comments_text'] && (!isset($comments['product'.$news_id]) || $comments['product'.$news_id] == 0)){                $comments_amount = JText::_('NO_COMMENTS');            } else {                $comments_amount = JText::_('COMMENTS').' ('.(isset($comments['product'.$news_id]) ? $comments['product'.$news_id] : '0' ) . ')';            }            $info_comments = '<a class="nsp_comments" href="index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id='.$news_id.'&category_id='.$news_cid.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'].'">'.$comments_amount.'</a>';            $info_manufacturer = JText::_('NMANUFACTURER').$news_manufacturer;            // %COMMENTS %DATE %CATEGORY %MANUFACTURER            $news_info = '<p class="nsp_info '.$class.'">'.$config['info'.(($num == 2) ? '2' : '').'_format'].'</p>';            $news_info = str_replace('%COMMENTS', $info_comments, $news_info); //            $news_info = str_replace('%DATE', $info_date, $news_info); //            $news_info = str_replace('%CATEGORY', $info_category, $news_info); //            $news_info = str_replace('%MANUFACTURER', $info_manufacturer, $news_info); //            $news_info = str_replace('%AUTHOR', '', $news_info);            $news_info = str_replace('%RATE', '', $news_info);        }        //        return $news_info;            }    // rest link list generator        function lists_vm($config, $news_id, $news_cid, $news_title, $news_text, $odd, $num) {        if($config['news_short_pages'] > 0) {            $text = '';            if($config['show_list_description']) {                $text = NSP_GK4_Utils::cutText(strip_tags(preg_replace("/\{.+?\}/", "", $news_text)), $config['list_text_limit'], $config['list_text_limit_type'], '&hellip;');            }                        if(JString::strlen($text) > 0) $text = '<p>'.$text.'</p>';            $title = $news_title;            $title = NSP_GK4_Utils::cutText($title, $config['list_title_limit'], $config['list_title_limit_type'], '&hellip;');            if(JString::strlen($title) > 0) $title = '<h4><a href="index.php?page=shop.product_details&amp;category_id='.$news_cid.'&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id='.$news_id.'&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid='.$config['vm_itemid'].'" title="'.str_replace('"', '',$news_title).'">'.$title.'</a></h4>';            // creating rest news list            return '<li class="'.(($odd == 1) ? 'odd' : 'even').(($num >= $config['links_amount'] * $config['links_columns_amount']) ? ' unvisible' : '').'">'.$title.$text.'</li>';            }    }    // VM block generator    function store_vm($config, $news_id, $news_cid, $news_price, $news_price_currency, $news_discount_amount, $news_discount_is_percent, $news_discount_start, $news_discount_end, $news_tax, $news_manufacturer) {                //        $class_discount = '';        //        if($news_tax) {            $news_price = $news_price + ($news_price * $news_tax);        }        //        if($news_discount_amount != 0 && $news_discount_start != 0) {            if($news_discount_start <= (time() + $config['time_offset'] * 3600) &&                (($news_discount_end >= (time() + $config['time_offset'] * 3600)) || $news_discount_end == 0)) {                $class_discount = ' nsp_discount';                if($news_discount_is_percent == 1) {                      $news_price = round($news_price - ($news_price * ($news_discount_amount / 100)), 2);                } else {                    $news_price = $news_price - $news_discount_amount;                }                 }        }         // round the price        $news_price = sprintf('%.2f', $news_price);         //        switch($news_price_currency) {            case 'USD': $news_price_currency = '$';break;            case 'EUR': $news_price_currency = '€';break;            case 'GBP': $news_price_currency = '£';break;            case 'JPY': $news_price_currency = '¥';break;            case 'AUD': $news_price_currency = 'AUD $';break;            case 'CAD': $news_price_currency = 'CAD $';break;            case 'HKD': $news_price_currency = 'HKD $';break;            case 'NZD': $news_price_currency = 'NZD $';break;            case 'SGD': $news_price_currency = 'SGD $';break;        }        //        if($config['vm_add_to_cart'] == 1 || $config['vm_price'] == 1) {            $vm_currency = $vm_currency_after = $vm_currency_before = '';              $vm_currency = '<span>' . $news_price_currency . '</span>';             if($config['vm_currency_place'] == 'after') {                $vm_currency_after = $vm_currency;                $vm_currency_before = '';            } else {                $vm_currency_after = '';                $vm_currency_before = $vm_currency;            }                        $code = '<div class="nsp_vm"><form action="index.php" method="post" class="cart_form">';            $code .= '<input type="hidden" value="'.$news_id.'" name="product_id"><input type="hidden" value="'.$news_id.'" name="prod_id[]"><input type="hidden" value="1" name="quantity[]"/><input type="hidden" value="shop.flypage.tpl" name="flypage"><input type="hidden" value="shop.cart" name="page"/><input type="hidden" value="'.$news_manufacturer.'" name="manufacturer_id"/><input type="hidden" value="'.$news_cid.'" name="category_id"/><input type="hidden" value="cartAdd" name="func"/><input type="hidden" value="com_virtuemart" name="option"/><input type="hidden" value="'.$config['vm_itemid'].'" name="Itemid"/><input type="hidden" value="" name="set_price[]"/><input type="hidden" value="" name="adjust_price[]"/><input type="hidden" value="" name="master_product[]"/>';                        if($config['vm_price'] == 1 ) {                $text_item_price = ($config['vm_price_text'] == 1) ? '<strong>' . JText::_('NSP_VM_ITEM_PRICE') . '</strong>' : '';                $code .= '<span class="nsp_vm_price'.$class_discount.'">' . $text_item_price . $vm_currency_before . $news_price . $vm_currency_after . '</span>';            }                        if($config['vm_add_to_cart'] == 1 ) {                $code .= '<input type="submit" class="gk_vm_addtocart" value="'. JText::_('NSP_VM_ADD') .'" name="submit" />';            }                        $code .= '</form></div>';                        return $code;        } else {            return '';        }    }}
  /* eof */

  که باید توی خط 168 تا 173
  کد:
        if(JString::strlen($text) > 0) $text = '<p>'.$text.'</p>';
        $title = $news_title;
        $title = NSP_GK4_Utils::cutText($title, $config['list_title_limit'], $config['list_title_limit_type'], '&hellip;');
        if(JString::strlen($title) > 0) $title = '<h4><a href="'.JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($news_id, $news_cid, $news_sid)).'" title="'.str_replace('"', '', $news_title).'">'.$title.'</a></h4>';
        // creating rest news list
        return '<li class="'.(($odd == 1) ? 'odd' : 'even').(($num >= $config['links_amount'] * $config['links_columns_amount']) ? ' unvisible' : '').'">'.$title.$text.'</li>';
  باید تغییراتی اعمال کرد. اگه دوستان کمک کنند ممنون میشم

  موضوعات مشابه:

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  تاریخ عضویت
  Always
  نوشته ها
  Many


  اینجا محل تبلیغات شماست.

   

 3. Top | #2
  StarStarStarStarStarStarStar
  تاریخ عضویت
  July 2012
  شماره عضویت
  1
  عنوان کاربر
  مدير کـــــــــل
  میانگین پست در روز
  1.85
  محل سکونت
  اصفهان
  هوادار
  سپاهان - رئال مادرید
  نوشته ها
  5,305
  موضوع ها
  76
  Thanks
  1,921
  Thanked 1,964 Times in 1,525 Posts
  وب سایت کاربر
  کلیک کنید
  میزان امتیاز
  1000
  درود

  الان وقتی ماوس را روی عنوان ها ببرید به جای تاریخ چی نمایش داده میشه؟ هرچی نمایش داده میشه را در کدی که قرار دادید باید به جایش تاریخ را از دیتابیس بخوانید و در آن قرار دهید که یکم کار فکر کنم براتون سخت بشه! چون نیاز دارد حداقل بتونید با php و mysql برنامه نویسی کنید.


  موفق باشید.

  این پست مفید بود؟؟ دکمه گوگل +1 یادتون نره پس!
  کجاست؟ یکی بالای تاپیک سمت چپ و یکی دیگه هم پایین انجمن سمت چپ!


  [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ] - [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ] - [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ] - [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ]

 4. Top | #3
  StarStarStarStarStarStarStar
  تاریخ عضویت
  May 2013
  شماره عضویت
  5658
  عنوان کاربر
  عضو انجمن
  میانگین پست در روز
  0.00
  نوشته ها
  5
  موضوع ها
  3
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  وب سایت کاربر
  کلیک کنید
  میزان امتیاز
  0
  title="'.str_replace('"', '', $news_title).'"
  این کد رو ببنید.عبارت داخلش باید جایگزین بشه
  هر کی میتونه جواب نهایی رو بده لطفا جواب بده


 5. Top | #4
  StarStarStarStarStarStarStar
  تاریخ عضویت
  July 2012
  شماره عضویت
  1
  عنوان کاربر
  مدير کـــــــــل
  میانگین پست در روز
  1.85
  محل سکونت
  اصفهان
  هوادار
  سپاهان - رئال مادرید
  نوشته ها
  5,305
  موضوع ها
  76
  Thanks
  1,921
  Thanked 1,964 Times in 1,525 Posts
  وب سایت کاربر
  کلیک کنید
  میزان امتیاز
  1000
  باید در این کد به جای متغیر $news_title تاریخ مطلب از دیتابیس خوانده شود و در آن قرار داده شود. شما می توانید نام این متغیر را به یک نام دیگر تغییر داده سپس در خطوط قبل از این دستور تاریخ را از دیتابیس بخوانید و در آن متغیر بریزید.

  برای فهمیدن چگونگی این کار بهتر است از اسناد آموزشی سایت جوملا و انجمن جوملا در google groups کمک بگیرید.


  یا علی

  این پست مفید بود؟؟ دکمه گوگل +1 یادتون نره پس!
  کجاست؟ یکی بالای تاپیک سمت چپ و یکی دیگه هم پایین انجمن سمت چپ!


  [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ] - [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ] - [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ] - [فقط اعضا می توانند لینک ها را ببینند. ]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  


از انجمن جومیران در گوگل حمایت کنیم.